Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu przetwarza informację o członkach Spółdzielni, właścicielach mieszkań nie będącymi członkami Spółdzielni oraz osobach wynajmujących lokale, które znajdują się w zasobach SM „Piast”. Wśród tych informacji pojawiają się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
W związku z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”. Poniżej podajemy niezbędne informacje o celu i zakresie przetwarzanych przez nas danych.

1. Administrator Danych
Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bulwar Ikara 10B, 54-130 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064406, NIP 896-000-38-69,

Dane kontaktowe:
Adres e-mail sekretariat@smpiast.com.pl
Numer telefonu: 71 32-57-201
Adres korespondencyjny:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”
ul. Bulwar Ikara 10B
54-130 Wrocław

2. Cel przetwarzania, podstawach legalności i formie ich przetwarzania
Spółdzielnia gwarantuje, że dane osobowe przetwarza wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób nie zgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego dane są przetwarzane. W sytuacji, gdy Spółdzielnia będzie chciała przetwarzać dane zebrane w innym celu niż zebrane poniżej, zawsze o takim działaniu poinformuje daną osobę fizyczną, przed rozpoczęciem procesu przetwarzania.
Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności, w zakresie:
• Wykonywanie czynności na rzecz osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Chodzi to o wykonywanie wszelkich czynności w celu przygotowania do zawarcia umów, realizacji umów, analizy i oceny sytuacji osoby fizycznej, rozpatrywania reklamacji, podań, rozwiązywania umów, archiwizacji, a także w celu wykonywania innych czynności na rzecz członka lub mieszkańca np. wykonywania napraw, obsługi technicznej nieruchomości.

• wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO

Chodzi tu o przetwarzaniu danych osobowych po to, aby spełnić obowiązki nałożone na Spółdzielnię Mieszkaniową „Piast” z mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności mówimy tu o wypełnieniu obowiązków Spółdzielni w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązki takie wynikają m.in. z ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali czy ustawy o rachunkowości.

• wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie:

dla celów marketingu produktów własnych Administratora Danych, w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych.

• realizacji komunikacji lub dostarczanie usług za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f).
• realizacji działań podejmowanych przez Spółdzielnię na podstawie udzielonych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a).
W tym przypadku cel przetwarzania, który chcemy oprzeć na podstawie zgody, za każdym razem jest wskazywany w zbieranej zgodzie.
Dane osoby Spółdzielnia przetwarza w aktach, wykazach oraz systemach informatycznych wyłącznie w powyżej określonych celach.

3. Jakie dane osobowe zbieramy
W zależności od łączącej osobę fizyczną ze Spółdzielnią relacji, Spółdzielnia może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe osób trzecich:
• Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania),
• Dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail),
• Dane identyfikacyjne (np. numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, numer NIP),
• Dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bankowego),
• Dane behawioralne (np. dane dotyczą wykorzystania mediów),
• Dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji),
• Dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych umów, porozumień),
• Dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem),
• Dane dostępne publicznie (np. dane z księgi wieczystej),
• Dane techniczne (np. dane nieruchomości, stanu technicznego),
• Dane historii przeglądania (dane dotyczące wykorzystania udostępnione panelu czynszowego),
•Inne dane (np. wizerunek, datę nagania, miejsce, czas).

4. Potencjalni odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych są:
•Inne podmioty wykonywające usługi na rzecz SM „Piast” wyłącznie
w zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową (np. agencja ochrony, dozór techniczny, itp.).
• Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi bankowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
• Podmioty, wobec których została wyrażona zgoda na udostępnienie danych osobowych, osoby wyrażającej zgodę,
• Inne podmioty, gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:
• dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
• wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
• ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.

5. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:
1. w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
2. w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu
rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;
3. w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat w stosunku do podmiotów gospodarczych lub do 10 lat w stosunku do osób fizycznych od dnia zakończenia/rozwiązania umowy.
4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody lub zakończenia celu, na który zgoda została wyrażona.

6. Praw przysługujące
Przysługują Państwu, w odniesieniu do Państwa danych prawo do:

• cofnięcia udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@smpiast.com..pl lub osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.
• żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych
z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@smpiast.com..pl lub osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.
• dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@smpiast.com..pl lub osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.
• sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@smpiast.com..pl lub osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.
• ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@smpiast.com.pl lub osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.
•Przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

COFNIJ